Algemene voorwaarden

Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a)      “Content”: alle tekst, grafische afbeeldingen, foto’s, geluid, muziek, video’s, audiovisuele combinaties, interactieve elementen, computerprogrammatuur, scripts en alle andere materialen die in of door middel van de Uitgaven worden gepubliceerd, dan wel die door een Gebruiker gedownload of geüpload kunnen worden, ongeacht of deze van redactionele of commerciële aard zijn. Daar waar in deze Voorwaarden “Uitgave” staat, wordt daaronder mede verstaan de daarin vervatte Content;
b)      “Digitale Uitgaven”: onder meer (mobiele) websites en (mobiele) applicaties alsmede overige vormen van digitale publicaties;
c)       “Gebruik”: het raadplegen van een Uitgave, het downloaden en uploaden van Content alsmede alle overige mogelijke vormen van gebruik van een Uitgave door een Gebruiker;
d)      “Gebruiker”: een ieder die op welke wijze dan ook Gebruik maakt van de Uitgaven van Combat Point, bijvoorbeeld door deze te lezen, op te vragen, door Gebruikerscontent te plaatsen of anderszins;
e)      “Gebruikerscontent”: alle door een Gebruiker aan Combat Point aangeboden Content waaronder, maar niet beperkt tot, ingezonden brieven en foto’s en alle Content die door een Gebruiker digitaal ter beschikking wordt gesteld c.q. wordt geüpload ten behoeve van een of meer Uitgaven;
f)       “Combat Point”: de eenmanszaak Combat Point geregistreerd onder KVK nummer 60085398;
g)      “Uitgaven”: alle uitgaven van Combat Point, in printvorm, digitaal en alle andere mogelijke vormen waarop Combat Point Content openbaar maakt.

Toepasselijkheid en reikwijdte
Deze voorwaarden zijn van toepassing op het Gebruik van alle Uitgaven van Combat Point, tenzij uitdrukkelijk andere voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
Door het Gebruik van een Uitgave verklaart de Gebruiker kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de onderhavige voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle (intellectuele) eigendomsrechten op de Uitgaven, waaronder auteurs-, merk- databank- en handelsnaamrechten, berusten uitsluitend bij Combat Point en/of bij haar licentiegever. Het (recht tot) Gebruik van een Uitgave impliceert geenszins het bestaan van enige overdracht, licentie of ander gebruiksrecht ten aanzien van deze rechten aan de Gebruiker.

Combat Point behoudt zich uitdrukkelijk de auteursrechten ten aanzien van de Uitgaven voor. Het is derhalve - zonder de voorafgaande toestemming van Combat Point - niet toegestaan de Uitgaven op enigerlei wijze geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken. Het vermelden van Combat Point als bron maakt dat niet anders.

Voor het framen, geheel of gedeeltelijk overnemen of anderszins openbaar maken van een Uitgave dient de Gebruiker vooraf toestemming te vragen aan Combat Point. Contactgegevens vindt u in de Uitgave. Vermeld bij uw verzoek duidelijk dat het gaat om een verzoek tot hergebruik. Of deze toestemming wordt verleend en onder welke voorwaarden, wordt per geval bepaald en de Gebruiker kan zich niet beroepen op eerder verleende toestemming of toestemming verleend aan derden. Aan het met toestemming overnemen van Content kunnen kosten verbonden zijn, die in geval van tekstbestanden tenminste € 0,36 (exclusief BTW) per woord bedragen.

Indien de Gebruiker inbreuk maakt op de rechten van Combat Point is hij aansprakelijk voor alle door Combat Point als gevolg daarvan geleden schade, inclusief de kosten van opsporing en juridische bijstand.

(Her-)Gebruik van Digitale Uitgaven
Het is verboden om de beveiliging van Digitale Uitgaven of onderdelen daarvan te (trachten te) omzeilen, onklaar te maken of anderszins te beïnvloeden of het Gebruik daarvan door derden te (trachten te) belemmeren of te beperken.

Gehele of gedeeltelijke openbaarmaking van een Digitale Uitgave, via welk medium dan ook, is uitsluitend toegestaan door middel van een verwijzing (hyperlink), dan wel door gebruik te maken van een door Combat Point aangeboden functionaliteit via de betreffende Digitale Uitgave (bijvoorbeeld een embed-code). Voor alle overige vormen van verveelvoudiging en/of openbaarmaking van een Digitale Uitgave is voorafgaande schriftelijke toestemming van Combat Point vereist.

Gebruikerscontent
Ten aanzien van alle Gebruikerscontent gelden de volgende voorwaarden:

 • Gebruikerscontent mag niet in strijd zijn met enige wet, inbreuk maken op de rechten van derden (waaronder intellectuele eigendomsrechten, privacy- en portretrechten) of anderszins onrechtmatig zijn jegens derden of Combat Point;
 • Gebruikerscontent mag niet kwetsend of discriminerend zijn, in strijd met de openbare orde of goede zeden zijn, niet aanzetten tot geweld of het plegen van strafbare feiten, geen pornografisch materiaal bevatten en geen commerciële boodschappen bevatten;
 • Combat Point behoudt zich het recht voor om Gebruikerscontent in te korten, aan te passen, te weigeren, te verwijderen, te blokkeren of anderszins ontoegankelijk te maken indien deze in strijd is met het in deze Voorwaardenbepaalde, of desnoods zonder opgave van redenen;
 • Combat Point behoudt zich het recht voor de bevoegde opsporingsinstanties in te lichten over Gebruikerscontent die in strijd is met de openbare orde of anderszins in strijd is met de wet;
 • De Gebruiker is volledig aansprakelijk voor (de gevolgen van) het Gebruik van de door hem aangeboden Gebruikerscontent door andere Gebruikers;
 • Door Gebruikerscontent aan te bieden verklaart en garandeert de Gebruiker dat hij gerechtigd is en/of alle benodigde toestemmingen heeft om deze Gebruikerscontent openbaar te maken, te verveelvoudigen en in licentie te geven aan Combat Point en overige Gebruikers;
 • Door Gebruikerscontent ter beschikking te stellen verleent de Gebruiker:

1. Combat Point een wereldwijde, niet in tijd beperkte, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare licentie (met het recht tot sublicentie) voor ieder (her-)gebruik, verveelvoudiging, verspreiding, het maken van afgeleide werken, het tonen en uitvoeren van die Gebruikerscontent of gedeeltes daarvan, voor welk doel en op welke wijze dan ook in al haar Uitgaven, alsmede om de Gebruikerscontent op te slaan in (elektronische) bestanden;
2. iedere andere Gebruiker een wereldwijde, niet in tijd beperkte, niet-exclusieve, royaltyvrijelicentie om zich via de betreffende Uitgave toegang te verschaffen tot die Gebruikerscontent, alsmede voor het gebruik, de verveelvoudiging, de verspreiding, het maken van afgeleide werken, het tonen en uitvoeren van die Gebruikerscontent, binnen de functionaliteit van een Digitale Uitgave en voor zover dit onder deze Voorwaarden expliciet is toegestaan.

Ten aanzien van Gebruikerscontent in Digitale Uitgaven gelden de volgende aanvullende voorwaarden:

 • De Gebruiker dient voor het ter beschikking stellen van Gebruikerscontent met zijn account in te loggen dan wel een correct e-mail adres op te geven;
 • Gebruikers jonger dan 16 jaar dienen toestemming te hebben van hun ouders of wettelijk vertegenwoordigers voor het ter beschikking stellen van Gebruikerscontent;
 • Gebruikerscontent mag geen virussen, Trojaanse paarden, wormen of andere programmatuur bevatten die de Digitale Uitgave kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken of die op andere wijze schade toe kan brengen aan Combat Point en/of andere Gebruikers;
 • Combat Point heeft het recht om Gebruikerscontent te watermerken met een logo teneinde het doorplaatsen van deze Gebruikerscontent door derden te kunnen traceren. Het is niet toegestaan om een watermerk te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen.

Combat Point is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de publicatie van Gebruikerscontent en de Gebruiker vrijwaart Combat Point voor alle aanspraken van derden ter zake.

Het aanmaken van een account
Indien een Digitale Uitgave de mogelijkheid biedt om een account aan te maken, gelden hiervoor de volgende voorwaarden:

 • De bij het aanmaken van een account te verstrekken gegevens dienen compleet en juist te zijn;
 • Gebruikers jonger dan 16 jaar dienen toestemming te hebben van hun ouders of wettelijk vertegenwoordigers voor het aanmaken van een account. Door het aanmaken van een account garandeert de Gebruiker dat hij 16 jaar of ouder is dan wel daarvoor toestemming van zijn ouders of wettelijk vertegenwoordigers heeft;
 • Het is niet toegestaan een account op naam van een ander aan te maken of een valse identiteit aan te nemen;
 • De Gebruiker is er voor verantwoordelijk zijn gebruikersnaam/logincode en wachtwoord strikt geheim te houden;
 • Het is de Gebruiker niet toegestaan met behulp van zijn account derden toegang te verlenen tot een Digitale Uitgave;
 • De Gebruiker is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik van zijn gebruikersnaam/logincode en wachtwoord en voor alle handelingen die via zijn account worden verricht. Indien en zodra een Gebruiker vermoedt dat onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van zijn logincode, wachtwoord, account en/of identiteit dient hij Combat Point daarvan direct op de hoogte te stellen. Combat Point is in dat geval gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij noodzakelijk acht ter bescherming van haar Uitgaven en de overige Gebruikers en de Gebruiker dient daaraan zijn volledige medewerking te verlenen;
 • Combat Point behoudt zich het recht voor een account te weigeren, te verwijderen of de toegang tot een account al dan niet tijdelijk te blokkeren.

Wijzigingen
Combat Point behoudt zich het recht voor de inhoud van haar Uitgaven en/of van deze Voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen. De gewijzigde Voorwaarden treden in werking op het moment van publicatie daarvan.

Rechtskeuze
Op deze Voorwaarden en eventueel daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

Deze Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2015.