Disclaimer

Combat Point besteedt constante zorg en aandacht aan de inhoud en samenstelling van haar Uitgaven. Niettemin geeft Combat Point geen garanties ten aanzien van de volledigheid, juistheid of betrouwbaarheid daarvan, noch garandeert Combat Point dat de in de Uitgaven vervatte informatie geschikt is voor het doel waarvoor deze wordt geraadpleegd. Voorts is Combat Point niet verantwoordelijk voor (de inhoud van) (al dan niet digitale) uitgaven van derden waarnaar in haar Uitgaven via (hyper-)links of anderszins wordt verwezen.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen (waaronder advertenties) in de Uitgaven zijn die van de betreffende auteur(s), adverteerder(s) en/of andere Gebruiker(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Combat Point. Combat Point garandeert noch ondersteunt enig product of dienst genoemd in haar Uitgaven, noch staat zij garant voor door de aanbieder van deze producten of diensten gedane beweringen. Met het oog hierop wordt de Gebruiker aangeraden vóór gebruik van de via de Uitgaven verkregen informatie zo nodig onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten.

Combat Point kan een redactionele, inhoudelijke, technische en/of andersoortige controle uitvoeren op Gebruikerscontent, maar doet dat niet in alle gevallen. De Gebruiker is zich er van bewust dat een Uitgave feitelijk onjuiste, beledigende, onfatsoenlijke of onsmakelijke Gebruikerscontent kan bevatten, en accepteert uitdrukkelijk dat Combat Point ter zake niet aansprakelijk is.

Combat Point aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het Gebruik van haar Uitgaven en de - al dan niet tijdelijke – onmogelijkheid tot Gebruik van de Uitgaven.

De Gebruiker is zelf volledig aansprakelijk voor (de gevolgen van) het Gebruik van de Uitgaven. De Gebruiker is jegens Combat Point aansprakelijk voor ieder Gebruik door hem van de Uitgaven dat niet in overeenstemming is met de bepalingen van deze voorwaarden en vrijwaart Combat Point voor alle aanspraken van derden in verband daarmee.